Prestiżaki

Prestiżowy Portal Prasowy

upadłość konsumencka osoby fizycznej
prawo

Upadłość konsumencka osoby fizycznej

Upadłość konsumencka osoby fizycznej, czy to możliwe? Chciałbyś uwolnić się od swoich długów? Masz możliwość ubiegania się o ogłoszenie upadłości, nawet jeśli nie prowadzisz działalności gospodarczej.

Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej która nie prowadzi działalności to tak zwana „upadłość konsumencka osoby fizycznej” czy też „bankructwo konsumenckie”. Celem zastosowania tej procedury jest zapewnienie niewypłacalnej osobie fizycznej „nowego startu” poprzez oddłużenie, przy jednoczesnej spłacie wierzycieli w największym możliwym stopniu. Oznacza to rozpoczęcie życia bez niespłaconych zobowiązań po wykonaniu planu spłaty. Upadłość konsumencka polega na tym, że sąd ustala dla dłużnika plan spłaty, po którego wykonaniu zobowiązania mogą być umorzone. Sąd nie ustala planu spłaty jedynie w przypadku, gdy sytuacja osobista upadłego w sposób oczywisty wskazuje, że upadły nie jest zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach takiego planu – wtedy sąd może umorzyć zobowiązania bez ustalenia takiego planu.

Trzeba się jednak liczyć z tym, że w trakcie postępowania upadłościowego cały majątek osoby fizycznej [np. dom, samochód, wyposażenie, sprzęt RTV] może zostać sprzedany. Wierzyciele spłacani są ze środków uzyskanych ze sprzedaży mienia dłużnika, a także z jego bieżących dochodów.

Kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej?

Jak informują adwokaci z krakowskiej kancelarii Adwokackiej,  możliwość złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, przysługuje osobom fizycznym, do których nie mają zastosowania przepisy odnoszące się do upadłości przedsiębiorców. Zatem pierwszym kryterium decydującym o zdolności do zgłoszenie upadłości konsumenckiej jest posiadanie statusu osoby fizycznej oraz nieposiadanie statusu przedsiębiorcy, czyli nieprowadzenie działalności gospodarczej.
Oczywiście przesłanką konieczną do wszczęcia postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jest istnienie niewypłacalności dłużnika. Niewypłacalność może mieć źródła w różnych zdarzeniach: niewykonywanych umowach kredytowych, niespłaconych długach, niewykonywanych wyrokach sądowych, decyzjach administracyjnych itp. Niewypłacalność ma miejsce, gdy dłużnik nie reguluje swoich wymagalnych zobowiązań.

Do którego sądu należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej?

Wniosek powinien zostać złożony do sądu rejonowego – sądu gospodarczego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika.

 

Ile kosztuje złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Na mocy przepisów ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z 28 lipca 2005 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1025 ze zm.), od wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej pobiera się opłatę podstawową. Opłata podstawowa wynosi 30 zł.

Co powinien zawierać wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej?

Zgodnie z treścią przepisu art. 4912 ust. 4 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać:
1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL dłużnika, a jeśli dłużnik nie posiada numeru PESEL – dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;
2) wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika;
3) wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie [ponieważ wniosek mogą złożyć osoby, które popadły w niewypłacalność w wyjątkowych okolicznościach oraz nie ze swojej winy to we wniosku należy wskazać okoliczności oraz uzasadnić je]
4) aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
5) spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty;
6) spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania;
7) listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych;
8) oświadczenie dłużnika, że nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 4914 ust. 2 i 3.

Jeżeli spełniasz wszystkie warunki do złożenia wniosku o upadłość konsumencką, sąd ogłosi taką upadłość, a Ty w toku upadłości wywiążesz się z wszystkich nałożonych na Ciebie obowiązków to możesz zostać oddłużony! Oddłużenie oznacza, że zobowiązania, których nie uda się zaspokoić w toku upadłości zostaną umorzone. Nie podlegają umorzeniu jedynie zobowiązania takie jak alimenty czy też wynikające z rent, nałożonych przez sąd kar grzywny itp.

Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej jest w Polsce wciąż instytucją mało popularną. Niestety konsumenci niewiele o niej wiedzą, w związku z czym boją się korzystać z tego rozwiązania. Natomiast w wielu krajach europejskich upadłość konsumencka na dobre zagościła w świadomości obywateli, bowiem jest to skuteczny instrument umożliwiający przywrócenie do życia społecznego osób w trudnej sytuacji finansowej. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, doprowadzenie do jej ogłoszenie i przeprowadzenie postępowania upadłościowego, to czynności dosyć złożone, w związku z czym warto skorzystać z usług profesjonalnego pełnomocnika. Kancelaria zajmuje się kompleksowa obługą takich postępowań.

//
Niniejszy artykuł jest przedmiotem praw autorskich – Kancelaria Prawna NMB Poznań. Nie kopiuj go bez zgody autora.

5.00 avg. rating (100% score) - 1 vote